Revize nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení - obecné informace

Nouzové osvětlení je systém svítidel, která se samočinně rozsvítí při přerušení dodávky elektrické energie. Účelem nouzového osvětlení je zajištění bezpečného přerušení vykonávaných činností a opuštění prostor, ve kterých k výpadku elektrického proudu došlo.

Elekro revize nouzového osvětlení - legislativa

Nouzové osvětlení je dle platné legislativy (vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci) zařízením pro únik osob při požáru.

Rozsah elektro revize nouzového osvětlení

Ve smyslu § 7 ods. 3 a § 46 odst. 5 písm. a) Vyhlášky č. 246/2001 Sb. v souladu s ČSN EN 1838. Provádíme kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostní zařízení dle níže uvedené specifikace.

1. kontrola rozsvícení všech svítidel a značek při simulovaném výpadku normálního osvětlení
2. kontrola požadované doby svícení
3. kontrola stavu svítidel (poškození, čistota, absence)
4. kontrola funkčnosti indikačních signálek nebo indikačních přístrojů ke zjištění napájení při obnově dodávky elektrického proudu
5. u centrálních bateriových systémů kontrola správné činnosti monitorovacího systému